นายสมชาติ ภาระสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

วัน/เดือน/ปีเกิด

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2503
อายุ 57 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปี  2544
 • ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2527
01 สมชาติ

ประวัติการทำงาน (2543 – ปัจจุบัน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)

2557 – 2559

 • รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

2550 – 2557

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กำกับดูแลกลุ่มงานพื้นที่ และกลุ่มงานสนับสนุนการเชื่อมโยงขบวนและพัฒนายุทธศาสตร์ชุมชน
 • รักษาการผู้จัดการสำนักงานสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนและภาคี

2549

 • เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
 • รักษาการผู้จัดการสำนักงานเลขานุการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน
 • หัวหน้าหน่วยสนับสนุนงานขบวนการชุมชน

2548

 • เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
 • รักษาการผู้จัดการโครงการบ้านมั่นคง

2546 – 2547

 • เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
 • รักษาการผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคกลาง

2545

 • เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
 • รักษาการผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ

2543 – 2544

 • ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ

2529 – 2542

 • ทำงานด้านองค์กรพัฒนาเอกชน

ข้อมูลอื่นๆ

การศึกษาดูงาน

 • การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม; เดนมาร์ก นามีเบีย แอฟริกาใต้ ฟิลิปปินส์ อินเดีย เกาหลีใต้ สิงค์โปร์ เซี่ยงไฮ้ ลาว กัมพูชา
 • การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น; กรุงวอชิงตัน แคลิฟอร์เนีย เมืองพิตต์สเบิร์ก และนิวซีแลนด์
 • อบรมแนวทางการทำงาน CO (Community Organizing); เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน CO (Community Organizing); ฟิลิปปินส์  เกาหลีใต้  ฮ่องกง อินเดียและ ปากีสถาน

ความสามารถพิเศษ 

 • วิทยากรวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • วิทยากรหลักสูตร “การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์”
 • วิทยากรหลักสูตร “การวิเคราะห์ชุมชนอย่างเร่งด่วน”