นางสาววราทิพย์ อากาหยี่

กรรมการผู้แทนส่วนราชการ
หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
เกิดวันที่ 1 สิงหาคม 2506 อายุ 56 ปี

นางสาวนราทิพย์ อากาหยี่

ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2528

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2533

ปริญญาโท M.B.A (Business Administration) University of Southern Colorado, U.S.A ปี 2542

ประวัติการทำงาน

ปี 2534 – ปัจจุบัน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ปี 2533 : ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์

ข้อมูลอื่น ๆ

– ผลงานทางวิชาการ

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิต รถยนต์

การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราภาษีศุลกากร

การศึกษาแนวทางการนำภาษีสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในประเทศไทย

แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

มาตรการภาครัฐเพื่อเตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561

แนวทางการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562

– รางวัลหรือทุนการศึกษา (เฉพาะที่สำคัญ)

ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2532 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มของธุรกิจประเภทต้น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวแตกต่างกัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้รับทุนตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง เพื่อศึกษาปริญญาโท สาขา Business Administration ณ U.S.A ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2540 – 23 สิงหาคม 2542

ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 8