นางพัชรี  อาระยะกุล

กรรมการส่วนราชการ

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตำแหน่งปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

เกิดวันที่ 28 กรกฎาคม 2505 อายุ 57 ปี

นางพัชรี อาระยะกุล

ประวัติการศึกษาและการอบรม

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร์-พละศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2528

หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2562

นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 83 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ปี 2559

การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2557

ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน (The Basic English for ASEAN Community : BEAC) สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปกรณ์กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2555

นักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รุ่นที่ 5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2550

ผู้เชี่ยวชาญในงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุน World Bank ปี 2549

ประวัติการทำงาน

ปี 2561 : ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปี 2560 : รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ปี 2557 : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ปี 2555 : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ปี 2555 : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

กรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

กรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ผู้แทนในคณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะที่ 1 คณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต