นายชัชวาลย์   ทองดีเลิศ
ประธานมูลนิธิสืบสานล้านนา / เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย

วัน/เดือน/ปีเกิด
1 กรกฎาคม 2500
ที่ทำงาน

35 ถ.รัตนโกสินทร์  ต.วัดเกต  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
02 ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

ประวัติการทำงาน

อาสาสมัครเพื่อสังคมรุ่น 1 โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ปฏิบัติงานที่มูลนิธิโกมลคีมทอง 2523-2524
ฝ่ายฝึกอบรมและติดตามอาสาสมัคร โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม 2524-2525
เจ้าหน้าที่สังคมและการศึกษา โครงการพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ   (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ภาคเหนือกับมูลนิธิฟรีดรีชเนามัน ประเทศเยอรมันนี) 2525-2527
ผู้ประสานงานโครงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนภาคเหนือเพื่อการพัฒนา 2528-2532
ผู้ประสานงานชมรมนักพัฒนาภาคเหนือ (มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ) 2533-2536
ผู้ประสานงานคณะกรรมการส่งเสริมการระดมทุนเพื่องานพัฒนาภาคเหนือ 2537-2539
ผู้อำนวยการโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 2540-2546
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการทางสังคม 2546-2551
ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ 2540-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาเครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา 2547-ปัจจุบัน
ประธานโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 2550-ปัจจุบัน
คณะกรรมการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 2550-ปัจจุบัน
เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย 2553-ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ ป.โท ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556-ปัจจุบัน
อนุกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยประเด็นการศึกษา ปัจจุบัน
รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน
กรรมการบริหารสำนักข่าวประชาธรรม ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยชนเผ่าประเทศไทย ปัจจุบัน
ทีมยุทธศาสตร์ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตัวเอง ปัจจุบัน
ทีมยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ปัจจุบัน
ทีมยุทธศาสตร์เครือข่ายเชียงใหม่นครแห่งการอ่าน ปัจจุบัน

ข้อมูลอื่นๆ

ผลงาน และประสบการณ์

 • การจัดฝึกอบรมแก่นักพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม” “การจัดการความรู้ท้องถิ่น”
 • บรรณาธิการหนังสือ “ตำนานชุมชนรักป่า”, “สืบสานล้านนา”, “เล่าขานตำนานเมืองแจ่ม”
 • หนังสือ “เส้นทางแห่งศรัทธา” รวมบทความ ข้อเขียน ด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน
 • โครงการบวชป่าชุมชน 50 ล้านต้น เฉลิมฉลองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบปีที่ 50
 • รางวัล ashoka fellow
 • คณะทำงานเครือข่ายการศึกษาทางเลือก
 • คณะกรรมการบริหารแผน”สุขภาวะพื้นที่ชุมชน” สำนัก 3
 • คอลัมนิสต์ Social Conner นิตยสาร Hiclass
 • คอลัมนิสต์ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นิตยสารขวัญเรือน
 • บรรณาธิการหนังสือ “ตำนานชุมชนรักป่า” ,  คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนภาคเหนือ, 2536
 • บรรณาธิการหนังสือ “บันทึกลับ NGO พัฒนาการองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ”, 2543
 • บรรณาธิการหนังสือ “สืบสานล้านนาเชียงใหม่”,  โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, 2543
 • หนังสือ “แนวคิดฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น”, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน),2547
 • หนังสือ “เส้นทางแห่งศรัทธา” , สำนักพิมพ์อมรินทร์, 2544, มูลนิธิภูมิปัญญา
 • หนังสือ “๑๐ปีสืบสานล้านนา”๒๕๕๐,โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
 • หนังสือ “เด็กสืบสานภูมิปัญญา” ๒๕๕๑,โครงการเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
 • หนังสือ “ห้องเรียนมีชีวิต” 2553, โครงการเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
 • เขียนหนังสือ “องค์กรชุมชนกับการปฏิรูปสังคมและการเมือง” (วิทยาลัยการจัดการทางสังคม,2550)

รางวัล

 • ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี
 • ASHOKA FELLOW
 • Bright  and  charme  Aword 2555

การอบรม/ศึกษาดูงานต่างประเทศ

 • การพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศฟิลิปปินส์
 • Grassroot Demoeraey ประเทศอเมริกา
 • ชุมชนจัดการท่าองเที่ยว ประเทศเวียดนาม
 • การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมชุมชนไท ประเทศพม่า
 • ศึกษาดูงานชุมชนจัดการตัวเองและการจัดการภัยภิบัติ ประเทศญี่ปุ่น