กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน/เดือน/ปีเกิด

 

ที่อยู่

 

สถานที่ทำงาน

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุขประศาสน์วิทย์ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
Codi Default Image

ประวัติการทำงาน

 • ปี 2519 เป็นแกนหลักในการจัดตั้ง “กลุ่มออมทรัพย์” หมู่ที่ 7 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ซึ่งปัจจุบันยกฐานะเป็นองค์กรชุมชนที่มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น และมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
 • ปี 2521 ดำรงตำแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตสถานีอนามัยบ้านปากเหมือง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 • ปี 2522 เป็นผู้นำในการจัดตั้ง กองทุนสวัสดิการผู้นำ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 2,190 คน และมีเงินจำนวน 10,865,620 บาท ที่สามารถนำมาจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและสาธารณะประโยชน์ให้แก่ตำบลเกาะเต่าได้
 •  ปี 2540 ได้เข้าร่วมกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF)
 • ปี 2544 ดำรงตำแหน่ง กรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยดำรงตำแหน่ง 2 วาระ
 • ปี 2550 ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) จังหวัดพัทลุง , คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) , คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
 • ปี 2550 ร่วมกับ พอช. เสนอผลงานการจัดทำแผนพัฒนาชีวิตชุมชน เกิดเป็นแผนแม่บท 4 ภาคที่มีการรวมตัวของตัวแทนองค์กรชุมชนในระดับหมู่บ้าน ตำบล ให้กับรัฐบาล เพื่อให้กระทรวง ทบวง กรม นำไปสู่ระดับนโยบายจนเกิดเป็นรูปธรรม และได้ร่วมงานกับ พอช. และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนองานต่อรัฐบาลในการดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน
 • ปี 2557 ดำรงตำแหน่ง กรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลอื่นๆ

ความรู้พิเศษอื่นๆ

 • สามารถออกแบบการจัดทำแผนพัฒนาแบบภาษาของคนฐานราก เช่น เครื่องมือการจัดทำแผนแม่บทของชุมชนอย่างเข้าใจ เป็นต้น

ได้รับเกียรติคุณ

 • ได้รับยกย่องให้เป็นคนดีศรีเมืองลุง ประจำปี 2547
 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณผู้กระทำความดี ความชอบอับเป็นประโยชน์ แก่ประเทศชาติ ศาสนาและประชาชนประจำปี 2552 ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์