นายไพโรจน์ สุวรรณหงส์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

วัน/เดือน/ปีเกิด

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
อายุ 61 ปี

ที่อยู่

21/45 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

อาชีพ

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (จักรพงษภูวนารถ)

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ประสานงานสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
10 ไพโรจน์ สุวรรณหงส์

ประวัติการทำงาน

  • คณะทำงานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดพระยาไกร จำกัด

ข้อมูลอื่นๆ

ความรู้พิเศษอื่นๆ

  • การจัดทำเอกสารและระบบการเงินการบัญชี
  • ทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการอ่าน
  • วิทยากรจัดกระบวนการ