นายจินดา บุญจันทร์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

วัน/เดือน/ปีเกิด

11 กันยายน พ.ศ. 2495

ที่อยู่

เลขที่ 107 หมู่ 4 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

อาชีพ

เกษตรกร

ตำแหน่งปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการภาคใต้
 • ประธานที่ประชุมระดับชาติ สภาองค์กรชุมชนตำบล
 • คณะอนุกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบล ภาคใต้

ประวัติการศึกษา

 • ม.ศ. 5  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
09 จินดา บุญจันทร์

ประวัติการทำงาน

 • ทำงานกิจกรรมสมัยเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 1
 • ปี 2517-2518  ทำงานกับชาวนาที่ทุ่งกุลาร้องให้ จ.ร้อยเอ็ด
 • ปี 2519-2522 ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ประเทศกัมพูชา
 • ปี 2523 กลับมาใช้ชีวิตที่จังหวัดชุมพร
 • ทำงานพัฒนาในนามอาสมัครชาวบ้าน ในโครงการจัดการลุ่มน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • เป็นผู้นำหลักของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ที่ทำงานร่วมกับสมัชชาคนจน และร่วมมือกับองค์กรชาวนาโลก ไปดูงานในหลายประเทศ เช่น เกาหลี เนปาล เคนย่า อิตาลี เยอรมัน และเบลเยี่ยม
 • ร่วมงานกับ พอช. ในประเด็นทรัพยากร
 • เป็นผู้นำชุมชนแห่งชาติ สมัยคุณประยงค์ รณรงค์
 • ร่วมผลักดัน พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนตำบล พ.ศ. 2550
 • เป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง รุ่นที่ 1
 • ประธานคณะอนุกรรมการภาคใต้

ข้อมูลอื่นๆ

ไม่ระบุ