นางฑิฆัมพร กองสอน
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

วัน/เดือน/ปีเกิด

1 เมษายน พ.ศ. 2506
อาย 54 ปี

ที่อยู่

เลขที่ 82 หมู่ 8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคน่าน
08 ฑิฆัมพร กองสอน

ประวัติการทำงาน

ปี 2538 – 2539   –

 • อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 • ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านหนองห้า

ปี 2540 – 2546   –

 • วิทยากรสอนทอผ้า สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน

ปี 2540 – 2548

 • คณะกรรมการกลุ่มทำไร่บัวใหญ่

ปี 2542 – ปัจจุบัน

 • ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านหนองห้า

ปี 2544 – 2550   –

 • คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย

ปี 2545 – 2546

 • คณะกรรมการ คขค.จ.บ้านหนองห้า
 • กรรมการที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ปี 2546 – ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายคนจนตำบลบัวใหญ่ (โครงการบ้านมั่นคงชนบท)
 • คณะกรรมการกลุ่มฮักนาน้อย
 • คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนตำบลบัวใหญ่
 • คณะทำงานเครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค

ปี 2549 – 2550   –

 • รองประธานกลุ่มทำไร่บัวใหญ่
 • คณะทำงานยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดทิ้งกันจังหวัดน่าน
 • คณะทำงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคประชาชนจังหวัดน่าน (ศจพ.)

ปี 2550

 • ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.หมู่บ้าน)

ปี 2551 – 2555

 • ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย
 • อนุกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลภาคเหนือ

ปี 2551 – ปัจจุบัน

 • ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบัวใหญ่
 • คณะกรรมการหมู่บ้าน
 • ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (โฉนดชุมชน) บ้านหนองห้า

ปี 2554 – 2557

 • คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปี 2555

 • คณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต
 • คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ABC จังหวัดน่านและอำเภอนาน้อย

ปี 2555 – ปัจจุบัน

 • ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล (คกส.ต.)
 • ประธานคณะยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือตอนบน
 • กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน
 • คณะทำงานด้านแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอนาน้อย
 • คณะอนุกรรมการระดับอำเภอ (อ.ก.อ.)

ปี 2556

 • คณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต

ปี 2556 – 2559

 • สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง มาตรา 7 (1) จ.น่าน

ปี 2557

 • คณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต
 • คณะอนุกรรมการประสานงานขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ

ปี 2558

 • คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปี 2559 ระดับเขต

ปี 2557 – 2558

 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ข้อมูลอื่นๆ

ไม่ระบุ