นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

วัน/เดือน/ปีเกิด

27 เมษายน 2505

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิและวิชาเอก

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถาบัน

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) 2529 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการและการบริหารองค์การ)
2535 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Post Graduate Diploma in Development Planning Techniques 2536 Institute of Social Studies,
the Hague, the Netherlands
Master of Science (Human Resource Development) 2541 The University of Manchester, England
ประกาศนียบัตร”การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง” (ปศส.) รุ่นที่ 10/2554 2555 สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.) รุ่นที่ 77/2556 2556 สำนักงาน ก.พ.
ปริญญาบัตร ปรอ. รุ่นที่ 26 (10 ต.ค. 2556-17 ก.ย. 2557) 2557 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการศึกษา

  • ระดับปริญญาโท ด้านสถิติประยุกต์ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53