นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

วัน/เดือน/ปีเกิด

3 กุมภาพันธ์ 2507

วุฒิการศึกษา

– ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา

 การฝึกอบรม   

– การอบรม หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 92
– การอบรม หลักสูตรนอ.รุ่นที่ 48
– การอบรม หลักสูตรนบส.รุ่นที่ 67
– การอบรม หลักสูตรวปอ.รุ่นที่ 55
– การอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ 1/62

การดำรงตำแหน่ง        

– 6 มิ.ย.2531 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางทางราชการที่สำคัญ
– 1 มี.ค.2534 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 4) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
– 6 ม.ค.2535 บุคลากร 4 กองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ กรมการปกครอง
– 16 ต.ค.2538 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 6) อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการ กรมการปกครอง
– 30 ม.ค.2541 ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการให้แก่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการ ศอ.บต. (นายพลากร สุวรรณรัฐ)
– 4 ม.ค.2543 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
– 15 ส.ค.2543 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
– 10 ต.ค.2545 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
– 1 ธ.ค.2546 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
– 25 มิ.ย.2547 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
– 1 ม.ค.2548 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8ว) อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
– 8 พ.ย.2548 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8)
– 28 ธ.ค.2549 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9ชช.)
– 21 ก.ค.2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (นักปกครอง 9)
– 26 ต.ค.2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
– 24 ธ.ค.2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
– 9 ม.ค.2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
– 1 ต.ค.2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
– 2 มิ.ย.2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
– 1 ต.ค.2558 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
– 1 ต.ค.2560 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
– 1 ต.ค.2562 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 เครื่องราช อิสริยาภรณ์ 

– ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
– ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
– มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
– เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1
– เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1