นางสาววราทิพย์  อากาหยี่
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

วัน/เดือน/ปีเกิด

1 สิงหาคม 2506
อายุ 56 ปี

สถานที่ติดต่อ

สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ โทร 02-273-9020

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์ -เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2528
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2533
 • ปริญญาโท M.B.A (Business Administration) University of Southern Colorado, U.S.A ปี 2542
06 นางวราทิพย์ อากาหยี่

ประวัติการทำงาน

 • เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เมื่อปี 2533 เป็นระยะเวลา 5 เดือน
 • เริ่มรับราชการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2534 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 27 ปี

ข้อมูลอื่นๆ

ผลงานทางวิชาการ

 • การปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิต รถยนต์
 • การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราภาษีศุลกากร
 • การศึกษาแนวทางการนำภาษีสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในประเทศไทย
 • แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • มาตรการภาครัฐเพื่อเตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ
 • โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561
 • แนวทางการดำเนินโครงการประภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562

รางวัลหรือทุนการศึกษา (เฉพาะที่สำคัญ)

 • ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจาปีการศึกษา 2532 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มของธุรกิจประเภทต้น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวแตกต่างกัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ได้รับทุนตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง เพื่อศึกษาปริญญาโท สาขา Business Administration ณ U.S.A ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2540 – 23 สิงหาคม 2542
 • ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 8