ชื่อ นางพัชรี  อาระยะกุล

ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อายุ : 57 ปี

วัน เดือน ปี เกิด : 28 กรกฎาคม 2505

สถานที่สามารถติดต่อได้

 • สถานที่ทำงาน
 • บริษัท/องค์กร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ชั้น 8 ถนน กรุงเกษม แขวง มหานาค  เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย   กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์  10100

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02 659 6488

โทรสาร 02 659 6435

 • ชื่อเลขานุการ นางสาวรุ่งณภา สีทะ

ประวัติการศึกษา

 • 2528 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ศึกษาศาสตร์-พละศึกษา
Patchari2563

การอบรม

ปี หลักสูตร หน่วยงาน
2549 ผู้เชี่ยวชาญในงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ทุน World Bank
2550 นักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รุ่นที่ 5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2555 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน (The Basic English for ASEAN Community : BEAC) สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปกรณ์
กระทรวงการต่างประเทศ
2557 การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
2559 นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 83 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2562 หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • กรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 • กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 • กรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 • กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 • กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 • ผู้แทนในคณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะที่ 1 คณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2555 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 2555 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
 • 2557 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • 2560 รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์