นาย ไมตรี  อินทุสุต
ประธานกรรมการสถาบัน

วัน/เดือน/ปีเกิด

8 ตุลาคม พ.ศ. 2499
อายุ 63 ปี

ประวัติการศึกษา

1. ปริญญาตรีและโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. โรงเรียนนายอำเภอ ปี 2532 (นอ. รุ่นที่ 29)
3. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ปี 2543 (นบส. รุ่นที่ 31)
4. หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2549-2550 (วปอ.รุ่นที่ 49)
5. หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย ปี 2558 (นธป. รุ่นที่ 3)

01 ไมตรี

ประวัติการทำงาน

ปี 2521 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปี 2529 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปี 2531 หัวหน้าฝ่ายรัฐสภา กองการเมืองภายในประเทศ  และ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการนายกรัฐมนตรี
กองงานนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
โอนไปรับราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปี 2537 หัวหน้าสำนักงาน จังหวัดอุบลราชธานี   จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปี 2540 เลขานุการกรมการปกครอง กรมการปกครอง
ปี 2542 รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง  กรมการปกครอง
ปี 2544 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  กรมการปกครอง
ปี 2545 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปี 2546
ปี 2548
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา                    ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช       ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน ศูนย์อำนวยการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด/ศูนย์ความยากจน กระทรวงมหาดไทย
ปี 2549 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ปี 2549 รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ปี 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ปี 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ปี 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ปี 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ปี 2557 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปี 2558 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ปี 2558
(2 ต.ค.58-30 ก.ย.60)
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานธนานุเคราะห์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปี 2560
(31 ม.ค.60-29 มี.ค.62)
ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ
ปี 2560 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

ข้อมูลอื่นๆ

  • ไม่ระบุ