การจัดการเรื่องร้องเรียน

รัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย  จึงมุ่งเน้นความเป็นอยู่ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแสการ กระทำผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมได้ด้วยตนเอง หรือผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการประชาชน ที่มีความรวดเร็ว สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จึงได้เปิดช่องทางเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเรื่องราวที่เสนอจะได้รับการพิจารณา และแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาอันสมควร

แผนขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน

Flowreceive Complaints

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

จัดส่งเรื่องร้องเรียนมายัง

นายทะเบียนเรื่องร้องเรียน
สำนักผู้อำนวยการ
912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองได้ที

นายทะเบียนเรื่องร้องเรียน
สำนักอำนวยการกลาง
912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2378-8300-9
โทรสาร : 0-2378-8343

กรอกข้อมูลเรื่องร้องเรียน

อาชีพ *

เอกสารประกอบ (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB เป็นไฟล์ที่มีนามสกุลดังนี้ gif, jpg, png, pdf, doc, xls, ppt)