พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Thap Phrik

“ยุทธศาสตร์ 3 สายใยรัก : สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีคนทับพริก”

สุดแดนสยามบูรพา แนวกั้นเขตชายแดนกัมพูชา ทับพริก เป็นตำบ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khuan Krot

พลิกวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำจาก “ยางพารา” ด้วยเกษตรผสมผสาน ตาม “แนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง”

ตำบลควนกรด  เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอทุ่งสง มีเนื้อที่ทั้งหม…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Mae Ai

องค์ความรู้เรื่อง “การผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้ในแปลงเกษตรกรรม เพื่อสร้างชุมชนเข็มแข็ง” ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ตำบลแม่สาว เดิมเป็นพื้นที่หมู่บ้านหนึ่งของอำเภอแม่อาย แ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Tambonlae

องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชน การพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

โดยพอช.สำนักงานภาคเหนือ ชาวตำบลและสืบเชื้อสายมาจาก ชาวไ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Pangmapha

องค์ความรู้ตำบลรูปธรรม การจัดการระบบการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนบ้านแม่ละนา ตำบลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่อสอน

บ้านแม่ละนา เป็นชุมชนเก่าแก่ชาวไทใหญ่ อพยพมาจากฝั่งพม่า…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“กองควาย ดินแดนแห่งคนทำนา” องค์ความรู้ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ตำบลกองควาย (คำว่ากอง หมายถึง ทางควายเดินผ่านโดยหลายๆ ห…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Kongkway

“ข้าวอินทรีย์ ข้าวดีของคนบ้านด่าน” ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยพอช.สำนักงานภาคเหนือ ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัด…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Bantub

“องค์ความรู้การพัฒนาระบบไผ่สู่เกษตรยั่งยืนในพื้นที่ป่า ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่”

โดย พอช.สำนักงานภาคเหนือ ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหว…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Banloung

“โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่” องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชน ปี 2561

เทศบาลตำบลบ้านหลวง เป็นเทศบาลบาลตำบลที่มีพื้นที่ใหญ่ที่…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเกษตรอินทรีย์ (การแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในเกษตรกร) ตำบล ปางหมู อำเภอ เมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน

โดย พอช.สำนักงาานภาคเหนือ ปัจจุบันไม่อาจปฏิเสธได้ถ้าผู้…

อ่านรายละเอียด