ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สภาฯ การแก้ปัญหาโครงสร้างทางสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทต.ปากพะยูน

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน มีการวางแผนการทำงาน ร่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เขาพระ ตำบลจัดการนโยบายสาธารณะ สู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

       ตำบลเขาพระ กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะสภาตำบลเขาพระเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ชะมาย ตำบลสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม

ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

นาแว ตำบลจัดการระบบสังคม และสวัสดิการทุกมิติ สู่ความมั่นคงด้านอาชีพ

ตำบลนาแว มีหลักฐานซึ่งปรากฎตามสมุหเทศบาลเป็นส่วนหนึ่งขอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“สวนสร้างบุญ” ตลาดชุมชนสร้างความยั่งยืนคนเขาแก้ว

ภายใต้สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และการส่งเสริมจากนโยบาย…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“จันดี” เมืองแห่งสมุนไพรพื้นถิ่น

จันดี”  เมืองน่าอยู่  ผู้คนน่ารัก  มากนักใจบุญ แรกเริ่ม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ชีวิต วัฒนธรรมชุมชน ธนาคารปูสู่การบูรณาการ คนเกาะเพชร

            จากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ต่อ ๆ กันมาจากรุ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สืบเนื่องจากเหตุการณ์พายุโซนร้อน ‘ปาบึก’ พัดถล่มพื้นที่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ตำบลท่าดี บูรณาการงานผ่านฐานทุนธรรมชาติ

“ท่าดี” เป็นตำบลเล็ก ๆ มีอายุมากว่า 300 ปี  ตั้งอยู่บริ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าศาลา บูรณาการแผนพัฒนาผู้สูงอายุทุกมิติ

ตามหนังสือ ชุดท่าศาลาคดีศึกษา ด้วยรักและภูมิใจในแผ่นดิน…

อ่านรายละเอียด