ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

หลายคน หลายฝ่าย บูรณาการงานร่วมกัน แก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย ต.ทุ่งหลวง จ.ราชบุรี

พื้นที่ตำบลทุ่งหลวง แต่เดิมผู้คนเรียกว่า “ทุ่งหลง” เพรา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สวัสดิการชุมชนตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา ลำพูน

ตำบลทากาศ มีประชาชนเข้ามาอาศัยในปี พ.ศ.2350  อพยพมาจากก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงตำบลโยธะกา สร้างคน สร้างพลัง สร้างชุมชนเข้มแข็ง

ตำบลโยธะกา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา ม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“แปรรูปปลา” วิสาหกิจชุมชน คนคลองบางสองร้อย ต.ธรรมเสน

ตำบลธรรมเสนมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา ทิศต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงตำบลปากพลี ช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยครัวเรือนผู้เดือดร้อน

ตำบลปากพลี เป็นพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอย่างต่อเนื่องไม่น…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อคนตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน

ตำบลบ้านปวง ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่บอนเ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สวัสดิการชุมชนเพื่อคนตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง ลำพูน

ตำบลหนองล่อง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอเวียงหนอ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดสวัสดิการชุมชนตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เทศบาลตำบลริมปิงได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลริมปิง เมื…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงชนบท ตำบลบึงบอน ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนมีฐานะยากจน

ตำบลบึงบอนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหนองเสือ มีเนื้อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบางเล่า

ตำบลบางเล่า มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเ…

อ่านรายละเอียด