ตามที่ ศูนย์ปฏิบัตการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร และได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

บัดนี้ ศูนย์ปฏิบบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้ประมวลผลการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ดังนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ