ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนา และเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งได้จัดกระบวนการสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 นั้น

บัดนี้ สถาบันฯ ได้ดำเนินการประมวลผลการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ