นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ

วัน/เดือน/ปีเกิด

13 มีนาคม พ.ศ.2502
อายุ 58 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพฯ  10100
โทรศัพท์ที่ทำงาน  02-2810946    โทรสาร  02-6282839

ประวัติการศึกษา

  • ระดับปริญญาโท ด้านสถิติประยุกต์ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53
ชุตินาฎ

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ณ สศช. 

  • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่
  • ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
  • ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม
  • ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

ข้อมูลอื่นๆ

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ด้านการวิเคราะห์วางแผน ทั้งแผนพัฒนาฯ ระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาพื้นที่เมืองและชุมชน การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต รวมทั้งด้านการวิเคราะห์โครงการลงทุนทางสังคม การติดตามประเมินผลและจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนา ตลอดจนด้านการคาดประมาณประชากร และนโยบายด้านประชากร