นายอภิชาติ  อภิชาตบุตร
รองปลัดกระทรวง

ที่ทำงาน          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่อยู่ที่ทำงาน   เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ  10100
วันเกิด             14 พฤษภาคม  2502
อายุ                 59 ปี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รูปท่านอภิชาติ 2

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

1) ต.ค. 2548 – ก.ย. 2550        – พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
2) ต.ค. 2550 – ก.ย. 2554        – พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
3) ต.ค. 2554 – ก.ย. 2555        – พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
4) ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556        – ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5) ต.ค. 2556 – ม.ค. 2559        – รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
6) ม.ค. 2559 – ม.ค. 2560        – รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมกิจการผู้สูงอายุ
7) ม.ค. 2560 – ก.ย. 2561        – ผู้ตรวจราชการกระทรวง
8) ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน             – รองปลัดกระทรวง

ข้อมูลอื่นๆ

การฝึกอบรม

  • นักบริหารงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุ่นที่ 3: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
  • นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมรุ่นที่ 76: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
  • นักบริหารนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 7: สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
  • ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560: สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)